96/09/13- متقاضی شرکت در دوره‌های ICTPدانشجویان دوره دکتری فیزیک که متقاضی شرکت در دوره‌های ICTP هستند، جهت تحویل فرم تکمیل‌شده درخواست (به صورت تایپ شده) تا تاریخ 96/9/20 به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایند. فرم درخواست در سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده قابل دریافت می‌باشد.