96/09/19 سمينار كارشناسي ارشد- بررسی دینامیک بازترکیب و آرام گیری در سلول های خورشیدی نقاط کوانتمی با استفاده از اثر اوژه


عنوان:بررسی دینامیک بازترکیب و آرام گیری در سلول های خورشیدی نقاط کوانتمی با استفاده از اثر اوژه
ارائه دهنده:محمد امین دریافر
استاد راهنما:دکتر پیمان صاحب سرا
استاد مشاور:دکتر وحید سالاری
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:روز یکشنبه تاریخ 96/09/19ساعت 11:30