96/09/19 سمينار كارشناسي ارشد- متابولیسم سرطان


عنوان:متابولیسم سرطان
ارائه دهنده:زهرا عباسپور اسدالله
استاد راهنما:دکتر فرهاد شهبازی
استاد مشاور:دکتر کیوان آقا بابایی سامانی
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:یکشنبه – 96/9/19 – 14:30