96/09/19 سمينار كارشناسي ارشد- ویژگی های مغناطیسی، مغناطواپتیکی و مگنتوالکتریکی لایه های نازک FePd


عنوان:ویژگی های مغناطیسی، مغناطواپتیکی و مگنتوالکتریکی لایه های نازک FePd
ارائه دهنده:فرزانه آقائی اصفهانی
استاد راهنما:دکتر حسین احمدوند
استاد مشاور:دکتر پرویز کاملی
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:یکشنبه –96/9/19 – ساعت10