96/09/27- اطلاعیه مهلت انتخاب استاد راهنما برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 96



آخرین مهلت انتخاب استاد راهنما برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 96، روز یک‌شنبه مورخ 96/10/3 می‌باشد.