96/10/10- اطلاعیه ثبت‌نام ترم 2-96 از طرف اداره کل آموزش