96/10/19 دفاع كارشناسي ارشد- ساخت و مطالعه ی نانوساختارهای یکبعدی فریتهای هگزاگونال و اسپینلی


عنوان:ساخت و مطالعه ی نانوساختارهای یکبعدی فریتهای هگزاگونال و اسپینلی
ارائه دهنده:میثم بینا
استاد راهنما:دکتر پرویز کاملی
استاد مشاور:دکتر مهدی رنجبر
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:سه شنبه – تاریخ96/10/19 – ساعت 09:00