96/10/19 دفاع كارشناسي ارشد- نقش ساختار شبکه در فرایند تکاملی گونه ی جهش یافته


عنوان:نقش ساختار شبکه در فرایند تکاملی گونه ی جهش یافته
ارائه دهنده:محمد رضا زاهدیان تجنکی
استاد راهنما:دکتر کیوان آقابابایی سامانی
استاد مشاور:دکتر فرهاد فضیله
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:شنبه 96/10/23ساعت 00:11