96/10/20 دفاع دكتري- بررسی ابتدابه ساکن خواص ساختاری و الکترونی نانوساختارهای WS2


عنوان:بررسی ابتدابه ساکن خواص ساختاری و الکترونی نانوساختارهای WS2
ارائه دهنده:روح الله حفیظی
استاد راهنما:دکتر سیدجواد هاشمی فر- دکتر مجتبی اعلایی
استاد مشاور:دکتر هادی اکبرزاده
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:چهارشنبه – 960/10/20 – 14:00 بعدازظهر