96/10/23 دفاع دكتري- ویژگی های ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی منگنایت ها تحت تاثیر تنش ذاتی و غیرذاتی


عنوان:ویژگی های ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی منگنایت ها تحت تاثیر تنش ذاتی و غیرذاتی
ارائه دهنده:مهدی ظریفی
استاد راهنما:دکتر کاملی
استاد مشاور:دکتر احمدوند
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:شنبه – 96/10/23 – 9 صبح