96/10/23 دفاع كارشناسي ارشد- بررسی نظریه لاولاک و سیستم های گرانشی مشتقات بالا در نقطه بحرانی


عنوان:بررسی نظریه لاولاک و سیستم های گرانشی مشتقات بالا در نقطه بحرانی
ارائه دهنده:سحر دادخواه
استاد راهنما:دکتر احمد شیرزاد
استاد مشاور:دکتر بهروز میرزا
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:شنبه-96/10/23- ساعت 15:30