96/10/23 دفاع كارشناسي ارشد- پیچیدگی هولوگرافیک


عنوان:پیچیدگی هولوگرافیک
ارائه دهنده:نقی وکیلی سروآغاجی
استاد راهنما:دکتر بهروز میرزا
استاد مشاور:دكتر غلامرضا خسروي
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:شنبه-96/10/23- ساعت٣۰׃۱۳