96/10/24 دفاع كارشناسي ارشد- طراحی و ساخت پوشش پرتوشکاف تیغه ای دورنگ نما در دو گستره ی طول موجی از ناحیه مادون قرمز


عنوان:طراحی و ساخت پوشش پرتوشکاف تیغه ای دورنگ نما در دو گستره ی طول موجی از ناحیه مادون قرمز
ارائه دهنده:محدثه آکوچکیان
استاد راهنما:دکتر حسین احمدوند
استاد مشاور:مهندس محمد جان نثاری
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:یکشنبه-96/10/24- ساعت 13:30