96/11/07- اطلاعیه ترمیم از طرف اداره کل آموزش برای ترم 2-96