96/11/23- اسامي پذيرفته شدگان قطعي دانشکده فيزيک جهت ورود به کارشناسي ارشد بدون آزمون براي مهرماه 97