96/12/16 دفاع كارشناسي ارشد - ساخت و بررسی ویژگیهای ساختاری مغناطیسی و الکتریکی منگنایت(La0.6-xPrxCa0.4MnO3 (x=0,0.1,0.2,0.3,0.4


عنوان:ساخت و بررسی ویژگیهای ساختاری مغناطیسی و الکتریکی منگنایت(La0.6-xPrxCa0.4MnO3 (x=0,0.1,0.2,0.3,0.4
ارائه دهنده:عاطفه همدانی رناسی
استاد راهنما:دکتر اسماعیل عبدالحسینی
استاد مشاور:دکتر پرویز کاملی
مکان: اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:چهارشنبه - 1396/12/16- ساعت 14