96/12/16 دفاع كارشناسي ارشد - مطالعه تاثیر دیازپام و گیاه مورت بر روی الگوی خواب موش های صحرائی


عنوان:مطالعه تاثیر دیازپام و گیاه مورت بر روی الگوی خواب موش های صحرائی
ارائه دهنده:سارا حاجیزاده
استاد راهنما:دکتر فرهاد شهبازی، دکتر مرضیه زارع
استاد مشاور:دکتر کیوان آقابابایی سامانی
مکان:مركز آموزش هاي الکترونيك - اتاق ويديو كنفرانس
زمان:چهارشنبه - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ - ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰