97/02/03 - سمینار دکتری - محاسبه عوامل شکل واپاشی ^-B->Kμ^+μ با کمک روش دوگانی ΑdS/QCD


عنوان:محاسبه عوامل شکل واپاشی ^-B->Kμ^+μ با کمک روش دوگانی ΑdS/QCD
ارائه دهنده:سمیرا مومنی حسن آبادی
استاد راهنما:دکتر غلامرضا خسروی
استاد مشاور:دکتر احمد شیرزاد
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:دو‌شنبه، 97/02/03 - ساعت 13:30