97/02/04 - اطلاعیهبه اطلاع دانشجويان كارشناسي دانشكده فيزيك مي رساند دروس گروه معارف به عنوان درس اختياري دانشكده فيزيك به حساب نمي آيد و جزء درسهاي خارج دانشكده نمي باشد، دانشجويان كارشناسي از بين دروس( تاريخ علم فيزيك، تاريخ علم رياضي، فلسفه علم رياضي و جامعه شناسي) تنها يك درس مجاز خواهند بود به عنوان درس اختياري جهت فارغ التحصيلي اخذ نمايند و دروس خارج از دانشكده بايد به تائيد دانشكده برسند، در غير اينصورت واحد هاي اين دروس جزو 135 واحد لازم براي فارغ التحصيلي منظور نخواهد شد.