97/02/05 - اطلاعیه کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی در نیمسال 2-96کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی در روز یک‌شنبه مورخ 97/2/23 از ساعت 14:30 در سالن سمینار دانشکده (طبقه سوم) برگزار خواهد شد. حضور دانشجویان زیر در کارگاه الزامی است:
 
علی احمدی، مصطفی بیگ‌محمدوندسیار، محمد ترابی شهباز، عظیم حدادی‌وینیچه، علی رئیسی‌اشترجانی، سیدجواد ساداتی، فاطمه سیدان‌قلعه‌جوزدان، زهرا معصومی‌دهقی، فاطمه هادی‌زاده، الهه محمدباقری، محدثه خجسته‌خو، شهره شاه‌آبادی، مهدی سلیمیان‌ریزی، زهرا شاه‌زمانی‌ورنوسفادرانی