97/02/15 - اطلاعیه ثبت نام مقدماتی 1-97 اداره کل آموزش