97/02/17 - دفاع کارشناسی ارشد - تاثیر فرآیند ساخت روی خواص ابررسانایی BSCCO-Pb


عنوان:تاثیر فرآیند ساخت روی خواص ابررسانایی BSCCO-Pb
ارائه دهنده:محمد فخاری اسفریزی
استاد راهنما:دکتر هادی سلامتی
استاد مشاور:دکتر حمیده شاکریپور
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:دوشنبه 97/02/17، ساعت 14:30