97/02/23 - اطلاعیه در خصوص تحویل مدارک و گواهی آموزشی دانشجویان بین‌المللی