97/02/24 - اطلاعیه هشتمین فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی