97/02/25 - دفاع کارشناسی ارشد - بررسی دینامیک و رفتار مکانی - زمانی شبکه عصبی تحت القای اپتوژنتیکی نواسانات فضا - زمانی گاما و فعالیت شلیک های عصبی در کورتکس بینایی


عنوان:بررسی دینامیک و رفتار مکانی - زمانی شبکه عصبی تحت القای اپتوژنتیکی نواسانات فضا - زمانی گاما و فعالیت شلیک های عصبی در کورتکس بینایی
ارائه دهنده:فرشته عرب
استاد راهنما:دکتر وحید سالاری – دکتر میر‌شهرام صفری
استاد مشاور:دکتر پیمان صاحب‌سرا
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:سه شنبه، 25 اردیبهشت 1397 – ساعت 15:00