97/02/29 - اطلاعیه راه‌اندازی دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی