97/03/23 - اطلاعیه صدور دانشنامه برای دانشجویان غیرایرانی پس از دریافت تابعیت ایرانی