97/03/23 - دفاع کارشناسی ارشد - نقش بازآرایی یال‌ها در دینامیک جمعیت روی لتیس‌های ۲ بعدی


عنوان:نقش بازآرایی یال‌ها در دینامیک جمعیت روی لتیس‌های ۲ بعدی
ارائه دهنده:نیلوفر نجفیان
استاد راهنما:دکتر کیوان آقا‌بابایی سامانی
استاد مشاور:دکتر مجتبی اعلایی
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:چهارشنبه، 23 خرداد 1397– ساعت 14:00