97/03/28 - اطلاعیه تسهيلات دانشگاه صنعتی اصفهان برای دانشجویان مقطع كارشناسي ارشد (بدون آزمون)