97/03/28 - دفاع کارشناسی ارشد - محاسبه ی ثوابت تبادلی هایزنبرگ، ضریب دومجذوری و دمای نیل در اکسید منگنز


عنوان:محاسبه ی ثوابت تبادلی هایزنبرگ، ضریب دومجذوری و دمای نیل در اکسید منگنز
ارائه دهنده:حمید نوری
استاد راهنما:دکتر مجتبی اعلائی
استاد مشاور:دکتر فرهاد فضیله
مکان:سالن کنفرانس ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:دوشنبه، 97/03/28 - ساعت 14:00