97/04/02 - دفاع کارشناسی ارشد - ارزیابی دز دریافتی جنین در تصویربرداری SPECT-CT نواحی شکم مادر با روش مونت کارلو


عنوان:ارزیابی دز دریافتی جنین در تصویربرداری SPECT-CT نواحی شکم مادر با روش مونت کارلو
ارائه دهنده:فائزه ملک زاده
استاد راهنما:دکتر شیرانی، دکتر کریمیان
استاد مشاور:دکتر علامت ساز
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:شنبه، 97/04/02 - ساعت 10:30