97/04/03 - دفاع کارشناسی ارشد - شبیه سازی DNA در سیال


عنوان:شبیه سازی DNA در سیال
ارائه دهنده:شیرین شفیعی
استاد راهنما:دکتر مجتبی اعلایی، دکتر مجید مسیبی
استاد مشاور:دکتر سید جواد هاشمی فر
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:یکشنبه، 97/04/03 - ساعت 10:00