97/04/04 - دفاع دکتری - تحلیل فرآیندهای واپاشی تغییر طعم کوارکی مزون B از دو مدل کرومودینامیک مخروط نوری و تناظر کرومودینامیک با فضای پاددوسیته گرانشی


عنوان:تحلیل فرآیندهای واپاشی تغییر طعم کوارکی مزون B از دو مدل کرومودینامیک مخروط نوری و تناظر کرومودینامیک با فضای پاددوسیته گرانشی
ارائه دهنده:سمیرا مومنی حسن آبادی
استاد راهنما:دکتر غلامرضا خسروی
استاد مشاور:دکتر احمد شیرزاد
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:دوشنبه، 97/04/04 - ساعت 11:00