97/04/04 - دفاع کارشناسی ارشد -ساخت و بررسی نانوساختارهای اکسید مولیبدن به روش سنتز شعله


عنوان:ساخت و بررسی نانوساختارهای اکسید مولیبدن به روش سنتز شعله
ارائه دهنده:احمدرضا شفیعیان
استاد راهنما:دکتر مهدی رنجبر
استاد مشاور:دکتر پرویز کاملی
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:دوشنبه، 97/04/04 - ساعت 11:00