97/04/05 - دفاع کارشناسی ارشد - برهم‌کنش جرم - اسپین در نظریه پیمانه‌ای لورنتس گرانش


عنوان:برهم‌کنش جرم - اسپین در نظریه پیمانه‌ای لورنتس گرانش
ارائه دهنده:مرضیه امینی
استاد راهنما:دکتر بهروز میرزا، دکتر احمد برزو
استاد مشاور:دکتر احمد شیرزاد
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:سه شنبه، 97/04/05 - ساعت 09:30