97/04/05 - دفاع کارشناسی ارشد - تابش هاوکینگ، روش پاریخ - ویلچک و فرایندهای مارکوف


عنوان:تابش هاوکینگ، روش پاریخ - ویلچک و فرایندهای مارکوف
ارائه دهنده:همایون انجم شعاع
استاد راهنما:دکتر بهروز میرزا
استاد مشاور:دکتر فرهنگ لران
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:سه شنبه، 97/04/05 - ساعت 11:00