97/04/05 - دفاع کارشناسی ارشد - محاسبه عامل‌های شکل گذار واپاشی D^0 -> a1 l^+ v با استفاده از روش قانون جمع مخروط نوری


عنوان:محاسبه عامل‌های شکل گذار واپاشی D^0 -> a1 l^+ v با استفاده از روش قانون جمع مخروط نوری
ارائه دهنده: رضا تیموری
استاد راهنما: دکتر رضا خسروی
استاد مشاور: دکتر احمد شیرزاد
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:سه شنبه، 97/04/05 - ساعت 14:00