97/04/05 - دفاع کارشناسی ارشد - محاسبه ی ضرایب درجه چهار اسپینی بلور NiO به روش LAPW و با استفاده از تصحیح هابارد


عنوان:محاسبه ی ضرایب درجه چهار اسپینی بلور NiO به روش LAPW و با استفاده از تصحیح هابارد
ارائه دهنده:علی شوش
استاد راهنما:دکتر مجتبی اعلایی
استاد مشاور:دکتر اسماعیل عبدالحسینی سارسری
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:سه شنبه، 97/04/05 - ساعت 09:30