97/05/14 - سمینار دکتری - مروری بر تحلیل هامیلتونی نظریه گرانش جرم‌دار و دو گرانش HR


عنوان:مروری بر تحلیل هامیلتونی نظریه گرانش جرم‌دار و دو گرانش HR
ارائه دهنده:زهرا مولایی
استاد راهنما:احمد شیرزاد
استاد مشاور:بهروز میرزا
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:یکشنبه، 97/05/14 - ساعت 11:00