97/05/24 - سمینار دکتری - اثر جهش بر توزیع پایا و تکامل همکاری


عنوان:اثر جهش بر توزیع پایا و تکامل همکاری
ارائه دهنده:صدیقه یعقوبی
استاد راهنما:دکتر کیوان آقابابایی سامانی
استاد مشاور:دکتر وحید سالاری
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:چهارشنبه، 97/05/24 - ساعت 10:00