97/06/05 - اطلاعيه مهم آموزشي در خصوص ثبت نام نيمسال اول 98- 97