97/06/19 - دفاع دکتری - تحلیل هامیلتونی نظریه های گرانش جرم دار و دوگرانش HR، بررسی مساله ی شبح و دوشاخگی


عنوان:تحلیل هامیلتونی نظریه های گرانش جرم دار و دوگرانش HR، بررسی مساله ی شبح و دوشاخگی
ارائه دهنده:زهرا مولائی
استاد راهنما:دکتر احمد شیرزاد
استاد مشاور:دکتر بهروز میرزا
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:دوشنبه، 97/06/19 - ساعت 11:30