97/06/19 - دفاع دکتری - نظریه دو‌گرانشی جدید در ابعاد مختلف


عنوان:نظریه دو‌گرانشی جدید در ابعاد مختلف
ارائه دهنده:آزاده نعمتی
استاد راهنما:احمد شیرزاد، علی ناصح
مکان:سالن سمینار - طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:دوشنبه، 97/06/19 - ساعت 8:30