97/06/25 - دفاع دکتری - ترموديناميک ھندسی سياھچاله‌ھا و خمش خارجی


عنوان:ترموديناميک ھندسی سياھچاله‌ھا و خمش خارجی
ارائه دهنده:الهام شريفيان
استاد راهنما:دكتر بهروز ميرزا
استاد مشاور:دكتر احمد شيرزاد
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان:یکشنبه، 97/06/25 - ساعت 11:00