97/06/27 - دفاع کارشناسی ارشد - مروری بر شبه فلزات توپولوژیک و بررسی خواص توپولوژیک ترازهای شبه فلزی فرومغناطیس Co2MnGa در چارچوب تنگابست


عنوان:مروری بر شبه فلزات توپولوژیک و بررسی خواص توپولوژیک ترازهای شبه فلزی فرومغناطیس Co2MnGa در چارچوب تنگابست
ارائه دهنده:نسرین آذری
استاد راهنما: دکتر فرهاد فضیله
استاد مشاور:دکتر کیوان آقابابائی سامانی
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان:سه‌شنبه، 97/06/27 - ساعت 13:00