97/07/01 - اطلاعیه بازدید از کتابخانه مرکزی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 1397بازدید از کتابخانه مرکزی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک ساعت 12-10 روز 97/7/18 برگزار خواهد شد. از دانشجويان شركت كننده حضور و غياب به عمل آمده و اين فعاليت جزيي از فعاليت‌هاي درس سمينار ايشان منظور خواهد شد.

 

مهم‌ترين اهداف اين بازديد عبارتند از:

  1. آشنايي با كتابخانه مركزي
  2. آشنايي با منابع الكترونيك
  3. اسناد و پايان نامه‌ها
  4. آشنايي كلي با نرم‌افزار كتابخانه شخصي (Endnote)