97/08/22 -اطلاعیه مهم (1) در خصوص مکان و زمان امتحان فیزیک 1، فیزیک 2 و فیزیک کشاورزی