97/09/06 - دفاع کارشناسی ارشد - ساخت و بررسی خواص ساختاری، الکتریکی و الکتروشیمیایی کاتد La0.6Sr0.4Fe0.8Mn0.2O3-δ برای پیل‌های سوختی اکسید جامد دمای میانی


عنوان:ساخت و بررسی خواص ساختاری، الکتریکی و الکتروشیمیایی کاتد La0.6 Sr0.4 Fe0.8 Mn0.2 O3-δ برای پیل‌های سوختی اکسید جامد دمای میانی
ارائه دهنده:فاطمه یداللهی فارسانی
استاد راهنما:دکتر هادی سلامتی
استاد مشاور:دکتر حمیده شاکری‌پور
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان: سه‌شنبه، 97/09/06 - ساعت 13:00