97/09/06 - سمینار کارشناسی ارشد - مکانیزم هیگز در نظريه میدان های ناآبلي با تقارن PT


عنوان:مکانیزم هیگز در نظريه میدان های ناآبلي با تقارن PT
ارائه دهنده:بهار راستکار
استاد راهنما:دكتر بهروز میرزا
استاد مشاور:دكتر فرهنگ لران
مکان:سالن سمینار ـ طبقه سوم دانشکده فیزیک
زمان: سه‌شنبه، 97/09/06 - ساعت 12:30