97/09/11 - سمینار کارشناسی ارشد - تعیین پرتوزایی انواع سنگ های گرانیتی زینتی ایران با آشکارساز HPGe


عنوان: تعیین پرتوزایی انواع سنگ های گرانیتی زینتی ایران با آشکارساز HPGe
ارائه دهنده:نگار عبدیانی
استاد راهنما:دکتر مریم حسنوند
استاد مشاور:دکتر احمد شیرانی
مکان:اتاق کنفرانس ـ طبقه پنجم دانشکده فیزیک
زمان: یکشنبه، 97/09/11 - ساعت 10:00